Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Vēsture

Liepājas pilsētas 2. mūzikas skola

Jau 62 gadus Karostā – no pilsētas kodola tālīnā rajonā – dzīvo nozīmīgs muzikālās izglītošanās centrs - Liepājas pilsētas 2. mūzikas skola. Skolas pirmsākumi rodami 1960.gadā, kad 8 skolotāju vadībā mācības uzsāka 60 klavierspēles un akordeona spēles audzēkņi. Laikam ritot, skolas dzīve kļuva arvien bagātāka – pieauga iespējas apgūt vairākus mūzikas instrumentus, kuploja skolēnu un pedagogu skaits. Karostas iedzīvotāji allaž apzinājušies bērnu muzikālās izglītības nozīmi personības izveidē. Padomju gadu dotās iespējas paplašināt apmācāmo loku pārveidoja nelielo šūniņu par lielu mūzikas skolu, kurā mācījās vairāk nekā 340 skolēni 48 pedagogu vadībā. Ilggadējā direktore Alvīna Kiriļenko vadījusi skolu cauri dažādām laika peripetijām.

Latvijas neatkarības atjaunošana 1991.gadā skolas dzīvē ieviesa milzu pārmaiņas. Karostas mūzikas skola, kurā  līdz šim pārsvarā mācījās karavīru atvases, pārtapa par daudznacionālu skolu ar nostabilizētu audzēkņu skaitu un savu nopietnu lomu pilsētas kultūras dzīvē. Pašlaik skolā 20 pedagogu vadībā mācās 151 audzēknis. 70 no tiem apgūst klavierspēli, 21 – akordeona spēli, 1 - eifonija spēli, 18 – ģitāras spēli, 12 – vijoļspēli, 5 – čella spēli, 9  – flautu, 7 – saksofonu, 9 – trompeti. Skolas absolventu skaits gadu gaitā jau sniedzas pāri tūkstotim.

Kopš 2009. gada skolas dzīvi organizē direktore Aiga Tiltiņa. Viņas palīgs – direktora vietniece mācību darbā Alla Valdenburga – ir šīs skolas absolvente. Arī skolotājas Olga Pļušča, Vera Oņiščenko un Irina Jakovļeva absolvējušas Karostas mūzikas skolu un mūzikas pedagoģiju izvēlējušās par savas dzīves ceļu. Saliedētais pedagogu un darbinieku kolektīvs veido neatkārtojamu, gaišu skolas tēlu.

Laikmetu griežos vienmēr izvirzās jauni uzdevumi. Skolā pulsē radoša gara pilnas dienas. Skolotāji rāda savu audzēkņu veikumu dažādos kultūras namos, Karostas un citu pilsētas rajonu bērnudārzos, sociālajos namos. Audzēkņi muzicē skolas iniciētos pasākumos pašmājās, pilsētā.

Skola apzinās, ka viens no nozīmīgākajiem skolas darba kvalitātes rādītājiem ir audzēkņu dalība festivālos, valsts un reģionālajos konkursos un starptautiskajos konkursos. Tādēļ ar godprātīgu darbu skolotāji  cenšas nodrošināt skolas veiksmīgu līdzdalību šādos notikumos. Konkursiem allaž veiksmīgi sagatavoti skolotāju Veras Oņiščenko, Leonarda Domiceviča, Irinas Jakovļevas, Daigas Locenieces, Daces Milzeres  audzēkņi. Šobrīd skolā strādā darbinieki un pedagogi, kuri izprot, cik svarīga ir Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas pastāvēšana un cik būtiski ir parādīt savu cieņpilno attieksmi pret darbu, piepildot katru  skolā vadītu dienu ar jaunām idejām, ar piesātinātu un harmonisku saturu.

Skolotājai Aigai Tiltiņai ir maģistra grāds mūzikā, 9 pedagogiem ir maģistri – Allai Valdenburgai, Olgai Blauzdei, Ludmilai Burmeisterei, Dacei Milzerei, Dinai Puķītei, Ilvai Liepiņai, Baibai Kronberģei-Kleinberģei un Olgai Pļuščai, savukārt skolotājai Sanitai Bovtonai ir maģistra grāds muzikoloģijā. Tomēr jāatzīst, ka audzēkņi un viņu vecāki galvenokārt vērtē pedagogu sirdsdegsmi, prasmi ieinteresēt. Galvenais mūsu darbā – rosināt interesi par mūziku, būt profesionāļiem, tajā pat laikā nezaudējot iejūtību un pacietību.

Par saskanīgu gaisotni skolā liecina bijušo audzēkņu vēlme joprojām atgriezties skolā – gan kā klausītājiem, gan kā izpildītājmāksliniekiem. Viņi turpina savu izaugsmi Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā  un pēc tam Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Nepārredzams to bijušo audzēkņu skaits, kuri atved uz skolu savas atvases vai pavada šais gaitās jau mazbērnus.

Liepājas pilsētas 2. mūzikas skola līdzīgi Karostas sīkstajai priedei ar saknēm ieķērusies piejūras smilšainajā kāpā un ar skarbajos vējos liekto zarotni dod pavēni un gaišu mieru.

Direktore Aiga Tiltiņa

2022. gada 8. septembris